ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
โปรโมชั่นร้อนๆ
dot
dot


เฟอร์รี่เกาะช้าง
โฮมสเตย์ร็อกบีชบางเบ้า


ทัวร์เวียงจันทร์

โปรแกรมทัวร์ เวียงจันทร์

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี

กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางตั้งแต่ 8 ท่าน ขึ้นไป

วันแรก                    กรุงเทพมหานคร (หรือที่อื่นๆตามตกลง)  - หนองคาย

19.30 น.                 นัดพบกัน ณ จุดนัดหมาย

20.00 น.                 นำท่านเดินทาง โดยรถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ V.I.P. 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ จ.หนองคาย

วันที่สอง                 เวียงจันทร์ -  พระธาตุหลวง  - ประตูชัย –วังเวียง -  ถ้ำจัง     

06.00 น.                  เดินทางถึง หนองคา ทำธุระส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)  ณ ร้าน........

07.30 น.                  เดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณ สะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพื่อตรวจเอกสารผ่านแดน

จากนั้นนำท่านข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมความสวยงามของแม่น้ำโขง แม่น้ำที่ขึ้นชื่อว่าหล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน

08.30 น.                  นำท่านเดินทางเข้าสู่นคร เวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว

09.30 น.                  นำท่านชมประตูชัยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชย เชษฐาธิราช และนมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิลปะแบบล้านช้าง และ เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย

จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม หอพระแก้ว เข้านมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลเดิน ทางต่อไปยังวัดศรีเมืองสักการะเจ้าแม่ศรีเมือง

12.00 น.                  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)

บ่าย                          นำท่านเดินทางไป วังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซอง เมืองที่สงบ กับสายหมอกยามเช้าที่สวยที่สุด

14.30 น.                  เดินทางถึง ถ้ำจัง ๆ เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ เมื่อขึ้นสู่ถ้ำจังท่านสามารถมองเห็นตัวเมืองวังเวียงและลำน้ำซองสะพานสีส้มสดที่เป็นสัญลักษณ์ของวังเวียง ได้อย่างชัดเจน

 จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงดงามของธรรมชาติของลำน้ำซอง ชมวิถีชีวิตของลาวสองฝากฝั่ง เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นเช็คอินเข้าที่พักที่ โรงแรมภูอ่างคำ หรือ เทียบเท่า ในเมืองวังเวียง

19.00 น.                  บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางไปเดินเล่นชมบรรยากาศยามค่ำคืน บริเวณตลาดของเมืองวังเวียง

วันที่สาม                 เขื่อนน้ำงึมตลาดเวียงจันทร์กรุงเทพมหานคร

06.00 น.                  บริการอาหารเช้า  (มื้อที่ 4) ท่านจะได้ลิ้มรสกาแฟที่ดีที่สุดของชาวลาวที่ปลูกบนที่ราบสูงโลลิเวนของลาวตอนใต้เสริฟ์พร้อมข้าวจี่ร้อน

07.00 น.                  จากนั้นนำเดินทางสู่ เขื่อนน้ำงึม เขื่อนนี้สามารถเก็บน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเป็นอันดับต้นของภูมิภาคนี้  ชมความงามของธรรมชาติ บริเวณเหนือเขื่อน ซึ่งมีเกาะแก่งต่างๆ สวยงาม  จากนั้นเชิญท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

12.00 น.                  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)

บ่าย                          นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเวียงจันทร์ ตลาดที่ว่ากันว่าของดีราคาถูกและมีสินค้าให้เลือกมากมาย  แวะช้อปปิ้ง Duty Free ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองลาว เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ฝั่งไทย

18.00 น.                  บริการอาหารเย็น ตามอัธยาศัย (ไม่รวมใน โปรแกรม)

หลังอาหารนำท่านดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

23.30 น.                 เดินทางกลับถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ (เวลาโดยประมาณ)

*******************************************

หมายเหตุ                บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่นการนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

   ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)                                                       ท่านละ     5,500       บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม :

-                    ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง (รถตู้ปรับอากาศคอมมิเตอร์รุ่นใหม่ V.I.P.)

-                    ค่าห้องพัก จำนวน 1 คืน ณ โรงแรมภูอ่างคำ (นอนในเมืองวังเวียง)

-                    ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุไว้ในรายการ (5 มื้อ)

-                    ค่าน้ำดื่ม + อาหารว่างระหว่างเดินทาง

-                    ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุไว้

-                    ค่าประกันอุบัติเหตุ

-                    มัคคุเทศก์ไทย + มัคคุเทศก์ลาว

-                    ค่าธรรมเนียมในการ ผ่านแดน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

-                    ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มขี้นตามอัตราที่กำหนดไว้ตามรายการ

-                    ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ อาทิเช่น ค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม, ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, น้ำอัดลม นิมิบาร์ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ

-                    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % , ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บ

เอกสารสำหรับการเดินทาง  : 

-                    สำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่าย/เด็กสำเนาสูติบัตร

-                    สำเนาทะเบียนบ้านบิดา - มารดา

-                    รูปถ่ายอย่างละ 2 ชุด

ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน 

หมายเหตุ

-               บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 8 ท่าน

-               ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ

-               เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการหรือถูกปฎิเสธเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม 
   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

-               เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

-               รถปรับอากาศที่สำหรับให้บริการคณะ ตั้งแต่ 8 - 18   ท่าน เป็น                               รถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง วีไอพี

-                รถปรับอากาศที่สำหรับให้บริการคณะ ตั้งแต่ 19  ท่าน ขึ้นไป เป็น                           รถโค้ชปรับอากาศ วีไอพี

 

     พระธาตุหลวง      ประตูชัย    วัดศรีเมือง

 

 

 

 


ชื่อผู้จอง :  *
เบอร์โทรผู้ติดต่อ :  *
หัวข้อ :
อีเมล :  *
รายละเอียด :  *
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *


บริษัท : เกาะช้างนิวทราเวล จำกัด ที่อยู่ :992/17 ม.1 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จังหวัด :.ตราด 23000 Tel :039-518558 Fax: 039-518559 Mobie :081-6871112 / 086-3826343 E-mel: newkohchang@hotmail.com / new@kohchangnewtravel.net